Hieronder treft u de privacy verklaring per 25 mei 2018 aan:

 

Praktijk voor Veterinaire Echografie, van J.W. Garretsen, dierenarts, specialist veterinaire radiologie, gevestigd aan Landgoedallee 40, 8332 MC Steenwijk, KVK nr  30262473 ,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.hgtu.nl    per 22-2-2023  Landgoedallee 40, 8332 MC Steenwijk    


Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk voor Veterinaire Echografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam van verwijzend dierenarts en uw dierenartsen- praktijknaam

- Adresgegevens van uw praktijk

- Telefoonnummer van uw praktijk

- E-mailadres van uw praktijk en – uitsluitend op uw verzoek - e-mailadres van uw administratie

- Door U verstrekte gegevens van eigenaar en dier bij door of namens U  ter beoordeling

  toegestuurde röntgenfoto’s

- Door U verstrekte anamnese bij door of namens U ter beoordeling toegestuurde röntgenfoto’s

-  Mijn bevindingen, conclusie en advies bij door of namens U ter beoordeling toegestuurde

   röntgenfoto’s  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hgtu.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Praktijk voor Veterinaire Echografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het berichten van de uitslag van ter beoordeling toegezonden röntgenfoto’s

- Het digitaal toesturen van de nota voor ter beoordeling toegezonden röntgenfoto’s

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van  informatie over cursussen op het gebied van veterinaire röntgenologie of veterinaire echografie

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten inclusief afwezigheid in verband met vakantie of andere activiteiten

- Praktijk voor Veterinaire Echografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Praktijk voor Veterinaire Echografie neemt NIET  op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk voor Veterinaire Echografie) tussen zit.

Gebruikte systemen:

 Praktijk voor Veterinaire Echografie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:  

-         2 laptops en 2 pc’s , beveiligd met  wachtwoorden, firewall en up to date anti-virus-software

-         Idexx-Animana , deze firma heeft een eigen privacy verklaring.  Beveiliging via inlogcodes en wachtwoorden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Praktijk voor Veterinaire Echografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia                                   5 jaar , in verband met fiscale aspecten                        

Adres                                            5 jaar , in verband met fiscale aspecten  

Door U verstrekte gegevens van eigenaar en dier bij ter beoordeling toegestuurde röntgenfoto’s : 

 7 jaar, gebruikelijke termijn voor het bewaren van veterinaire medische gegevens

Door U verstrekte anamnese :   7 jaar, gebruikelijke termijn voor het bewaren van veterinaire medische gegevens

Mijn bevindingen, conclusie en advies bij door U ter beoordeling toegestuurde röntgenfoto’s: :  

 7 jaar, gebruikelijke termijn voor het bewaren van veterinaire medische gegevens  

Delen van persoonsgegevens met derden:

Praktijk voor Veterinaire Echografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Praktijk voor Veterinaire Echografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor Veterinaire Echografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hgtu.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk voor Veterinaire Echografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Praktijk voor Veterinaire Echografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hgtu.nl

J.W. Garretsen, specialist Veterinaire Radiologie, Praktijk voor Veterinaire Echografie, Steenwijk